OPERACJA PN. „BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W BYSTREJ PRZY UL. FAŁATA”, REALIZOWANA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ W TYM WYPOSAŻENIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY”.

NR UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY 00123-6935-UM1210200/16


Szanowni Mieszkańcy terenów należących do LGD „Ziemia Bielska”!

Z niezmierną radością informujemy, że od dnia 25 maja br. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00123-6935-um1210200/16 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” realizuje operację pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej przy ul. Fałata” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

W wyniku złożonego przez nas wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

Całkowity koszt zadania to 124 600,00 zł, zaś dofinansowanie wynosi aż 95%, czyli 118 370,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6 230,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia.

Celem niniejszej operacji jest wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru ziemi bielskiej dzięki wzroście dostępności infrastruktury i poziomu partnerstwa służących rozwijaniu usług turystycznych, usług czasu wolnego, produktów lokalnych i innowacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy ogólnodostępnego i niekomercyjnego placu zabaw dla dzieci w Bystrej.

Obecnie, w wyniku procedury przetargowej, udało nam się wyłonić wykonawcę naszej inwestycji. Realizatorem tego zadania została firma DREWPLAC s.c. z Mesznej. W dniu 29 września br. podpisaliśmy z wykonawcą umowę i przekazaliśmy plac budowy. Teraz z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy, który będziemy mogli podziwiać w połowie grudnia br.

O szczegółach związanych z uroczystym oddaniem do użytku nowego placu zabaw poinformujemy Państwa na łamach „Głosu Gminy Wilkowice” oraz strony internetowej naszego Stowarzyszenia www.bystrzanskainicjatywa.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bystra