Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”


Z wielką radością informujemy, że nasze stowarzyszenie zrealizowało grant pn.: Zakup doposażenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”. Zadanie realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Głównym celem zadania było doposażenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”, jako instytucji działającej w sferze kultury, w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej – zakupiono aktywny zestaw nagłośnieniowy, na potrzeby organizacji licznych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Realizacja niniejszego projektu w pełni wpisuje się realizację celu ogólnego LSR: C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską poprzez zakup doposażenia dla stowarzyszenia działającego na terenie LGD ZB. Jednocześnie zadanie wpisuje się w realizację celu szczegółowego C2.2 Ochrona materialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz społeczno-ekonomiczne wykorzystanie walorów krajobrazowych i architektonicznych obszaru poprzez doposażenie instytucji działającej w sferze kultury w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.
Realizacja zadania spowodowała również wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia dzięki realizacji przedsięwzięcia P.7 – Ostańce Dziedzictwa Lokalnego – Dziedzictwo Materialne.

Bystra