Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra

„BYSTRZAŃSKA  INICJATYWA”

ul. Klimczoka 105  43-360 BYSTRA

nr tel. 602 68 58 49
adres e-mail: kontakt@bystrzanskainicjatywa.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes –Teresa Pryszcz
Z-ca Prezesa – Piotr Waleczek
Skarbnik – Magdalena Imielska
Sekretarz – Małgorzata  Olma
Członek – Grzegorz Gabor

 • Data rejestracji, rozpoczęcia działalności 22.06.2005r
 • Nr KRS 0000236737
 • Regon 240138646
 • NIP 9372461340
 • Konto Bankowe BS Bystra nr 25 8133 0003 0002 0213 2000 0001

Cele i formy działania

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do:

 • wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bystra w gminie Wilkowice;
 • podejmowania przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • popularyzowania w społeczeństwie problematyki ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego;
 • reprezentowania i integrowania społeczności lokalnej;
 • zwiększenia udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów
 • Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
 • działania na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej;
 • współpracy z organizacjami lokalnymi, wspierania działań oświatowych i kulturalnych;
 • inicjowania, opracowywania i promocji własnych projektów rozwoju wsi Bystra;
 • inicjowania działań na rzecz bezpieczeństwa w gminie;
 • podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Bystra, działania w zakresie oświaty, kultury, zwiększanie udziału społeczności lokalnej w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju terenów Bystrej przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom lokalnego patriotyzmu, zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności oraz pogłębianie i pielęgnowanie wiedzy o regionie.

Zrealizowane działania

Powołane do działania Stowarzyszenie rozpoczęło inicjatywy na rzecz środowiska i mieszkańców Bystrej uzyskując w ramach konkursu z Fundacji Macieja Rataja dotacje na renowację grobowca malarza Juliana Fałata, na cmentarzu w Bystrej Śląskiej. Zadanie to wykonało rozliczyło w terminie. Następnie dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w roku 2006 pozwoliło na urządzenie placu rekreacyjnego przy rzece Białce, obecny Biwak w Bystrej.

Dalsze inicjatywy w pozyskaniu dofinansowania i wykonanych zadań to :
– w roku 2007 – rzeźby „Witacze” ustawione na granicy sołectwa Bystra od strony Bielska i Mesznej otoczone skalnikami
– w roku 2008 – wykonanie i umocowanie rzeźb – drogowskazów ulic w sołectwie Bystra łącznie pięć (ul.Fałata, ul.Klimczoka, rozgałęzienie bocznych ulic przy przedszkolu w Bystrej, przy „Zajeździe pod Źródłem” oraz przy ul. Pięknej i przy ul. Szczyrkowskiej ze wskazaniem grobu Juliana Fałata),
– w roku 2009 – wykonaliśmy budowę szachownicy plenerowej na Biwaku w Bystrej wraz z rzeźbionymi w drewnie pionkami szachowymi,
– w roku 2010 i 2011 – wykonaliśmy renowację parku Juliana Fałata z umiejscowieniem tam rzeźb przedstawiających scenę z obrazu pt, „Polowanie na niedźwiedzia” oraz rzeźbę postaci malarza,
– w roku 2012 – wykonaliśmy zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK,
– równocześnie doposażyliśmy Biwak w Bystrej w zamontowane na stałe stragany jarmarczne.

Cyklicznie organizujemy corocznie:
– w m-cu styczniu Konkurs „Bystrzańskie Gody – Kolędnicy Przebierańcy”
– w m-cu czerwcu Plenerowy Konkurs Szachowy
– w miesiącach letnich dwukrotnie organizujemy Jarmark
– tradycją stały się również, spotkania plenerowe na biwaku przy choince –powitanie Nowego Roku w noc sylwestrową przy muzyce.

Stowarzyszenie jest również współorganizatorem corocznych Dni Bystrej organizowanych w pierwszy weekend lipca oraz spotkań mieszkańców Bystrej na Lanckoronie – Majówka w ostatnią niedzielę maja przy figurce Matki Bożej zawieszonej na historycznym drzewie.

Bystra